Lisieux-i Kis Szent Teréz imája a papokért

Jézus, örök főpap!
Tartsd meg papjaidat legszentebb Szíved oltalmában,
ahol senki sem árthat nekik.

Őrizd meg szeplőtelenül fölkent kezüket,
melyekkel naponta érintik szent testedet.

Őrizd meg tisztán ajkukat,
mellyel kimondják az átváltozás szavait

Őrizd meg tisztán és minden földi érdektől mentesen szívüket,
melyeket dicsőséges papságod magasztos pecsétje ékesít.

Növeld bennük az irántad való szeretetet és hűséget,
mentsd meg őket a világ mételyétől.

A kenyér és bor átváltoztatásának hatalmával együtt
add meg nekik a lelkeket átváltoztató erőt is.

Áldd meg munkájukat bő terméssel
és ajándékozd nekik egykor az örök élet koronáját.

Amen.

Jézus ígéretei Szent Szíve tisztelőinek:

1. Megvigasztalom őket szenvedéseikben.

2. Megadom nekik mindazokat a kegyelmeket , amelyekre állapotuk szerint szükségük van; minden szükségükben segítségükre sietek.

3. Egyesítem a megosztott családokat, családjukban békességet szerzek.

4. Biztos menedékük leszek életükben, de főképpen haláluk óráján.

5. Minden dolgukat, vállalkozásukat megáldom.

6. A bűnösök szívemben az irgalom forrására, tengerére találnak.

7. A lanyha lelkek buzgókká válnak.

8. A buzgó lelkek még nagyobb tökéletességre emelkednek.

9. Azoknak, akik a lelkek megmentésén dolgoznak, olyan erőt adok , hogy még a legmegrögzöttebb bűnösöket is megtérítik.

10. Megáldom a házakat, ahol szívem képét felfüggesztik és tisztelik.

11. Szívem mindenható szeretete megadja a végső töredelem kegyelmét mindazoknak , akik kilenc egymás után következő hónap első péntekén megáldoznak. Nem halnak kegyelmem nélkül, sem a nekik szükséges szentségek vétele nélkül. Isteni Szívem biztos menedékük lesz az utolsó pillanatban.

12. Nem engedem elveszni azokat, akik ezen ájtatosságot terjesztik, és buzgóságuk mértéke szerint megszentelem őket.

1. Szentlélek Úristen, ma át szeretném Neked adni magamat!

Alakítsd ki bennem Jézust, vezess be az igazi keresztény életbe:

a Szentháromság életébe!

2. Szentlélek! – mindenütt, ahol Jézus megtestesül, Általad történik:
Általad öltött testet az Ige a Szentírásban,
Általad testesült meg Ő Máriában,
Általad egyesülünk Vele, s titokzatos Testével a keresztségben,
Általad változik át a kenyér az Ő testévé a szentmisében,
Általad jelenik meg Ő közöttünk, ha nevében összejövünk;

add, hogy Általad bennem – és köztünk – is egyre jobban megtestesüljön Jézus!

3. Szentlélek Isten! Te azt tudod betölteni, abban tudod kialakítani Jézust – aki vár Téged.

Add, hogy várjalak: hogy következetesen kialakítsam életemben a Rád várakozó csendes imák idejét.

Add vágynom arra, hogy szent legyek: hogy Jézus, a Szentháromság éljen bennem, – Általad.

Segíts, hogy minden imámból azzal az elhatározással induljak, hogy – segítségeddel – akarok egyre jobban úgy látni, úgy ítélni, úgy cselekedni, úgy beszélni, mint Jézus; hogy Ő maga láthasson, cselekedhessen, beszélhessen bennem.

4. Szentlélek! Te eltöltötted Máriát, mert hallgatott hangodra, s igent mondott hívásodra.

Szeretnék ma én is igent mondani minden hívásodra: a lefekvésben és felkelésben, imában és tanulásban, munkában és pihenésben, – igen lenni családomnak és felebarátaimnak.

Szeretném ma mindig, azonnal és örömmel megtenni, amit kívánsz, – amit tennem kell. Hogy Jézus megtestesülhessen, növekedhessen bennem is.

5. Szentlélek, Te Istennek kiáradó, önmagából kilépő szeretete vagy.

Abban tudsz élni, s azt tudod elvezetni a teljes szabadságra,
aki nem zárkózik magába, aki – ahogyan Mária elindult Erzsébethez – kilép önmagából, s elindul mások felé.

Szeretnék ma én is kilépni magamba-zártságomból, s elindulni, hogy szolgáljam testvéreimben is Jézust.

6. Szentlélek, a küldetés, a tanúságtétel Lelke!

Szítsd fel bennem a felelősséget minden embertársam iránt! – Add vágynom, hogy Jézus éljen bennem, s vágynom, hogy az Ő jelenlétét és tüzét hordozzam a világban.

7. Szentlélek, minden közösség Lelke, az egység Lelke: Az Atya és a Fiú kölcsönös Szeretete!

Segíts ma mindent megtennem azért, hogy ahol Krisztusban testvérekkel találkozom, a kölcsönös szeretet uralkodjék közöttünk, s ezáltal ott lehess Te, és Általad Jézus: s így az emberek megismerhessék a Szeretet-Istent, a Szentháromságot, – s Jézust, aki közöttünk él.

S add, hogy ma bárhová megyek, az embertársaim közötti egységet szolgáljam; s ahol széthúzás uralkodik, oda Jézus által és a Te erődben a megbocsátást, az újrakezdést, az egyetértést vigyem.

8. Szentlélek Isten, a kereszten kiárasztott Lélek!

Jézusnak a keresztig kellett odaadnia önmagát, hogy elküldhessen Téged, s így megszülethessék a közösség Általad és Benned: az Egyház.

Add, hogy ma minden fájdalomban felismerjem és átöleljem Jézust; s így általam is kiáradhass: és megújulhasson Benned a közösség amelyben élek, és az egész Egyház.

9. Szentlélek Isten, a szabadság és az öröm Lelke, a remény Lelke!

Add biztosan és szabadon remélnem, hogy az Általad bennem élő Jézus nagyobb dolgokat tud végbevinni bennem, mint amire én – folyton újra eleső gyöngeségemben – valaha is képes volnék;

add hinnem és remélnem, hogy ha átadom magam Neked, Te új – Jézussal egyesült – szívet és új lelket adsz belém;

add, hogy tudjak hálaadó örömmel remélni végtelenül nagy tetteidben: tudjam remélni, hogy a bennem növekvő Jézus által is meg akarod újítani a közösséget, amelyben élek és Egyházadat és a Föld színét.

10. Szentlélek, a tűz lelke!

Keltsd Jézussal egyesült életre a lelkeket, s tégy engem is Jézus tüzének hordozójává. – Ámen

Első Csütörtök az év folyamán

Szentségimádás a Regina Mundi Plébánia Templomban:

 

Január 9. Csütörtök 18 órakor

Február 6. Csütörtök 18 órakor

Március 6. Csütörtök 18 órakor

Április 3. Csütörtök 18 órakor

Május 8. Csütörtök 18 órakor

Június 5. Csütörtök 18 órakor

Július 3. Csütörtök 18 órakor

Augusztus 7. Csütörtök 18 órakor

Szeptember 4. Csütörtök 18 órakor

Szeptember 12. Péntek 17 órakor

Október 2. Csütörtök 18 órakor

November 6. Csütörtök 18 órakor

December 4. Csütörtök 18 órakor

December 8. Hétfő 7-18 óráig

Első Péntekek az év folyamán

a Regina Mundi Plébánia Templomban

 

Január 10. Csütörtök 18 órakor

Február 7. Csütörtök 18 órakor

Március 7. Csütörtök 18 órakor

Április 4. Csütörtök 18 órakor

Május 9. Csütörtök 18 órakor

Június 6. Csütörtök 18 órakor

Július 4. Csütörtök 18 órakor

Augusztus 8. Csütörtök 18 órakor

Szeptember 5. Csütörtök 18 órakor

Október 3. Csütörtök 18 órakor

November 7. Csütörtök 18 órakor

December 5. Csütörtök 18 órakor

Irgalmas Istenünk!

Legmélyebb alázattal, érdemtelenségünk és méltatlanságunk tudatában borulunk le szent színed előtt, hogy súlyos vétkeinkért engeszteljünk. Felajánljuk imáinkat és egyesítjük Szent Fiadnak, a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak értünk vállalt tökéletes engesztelő áldozatával. Édesanyánk, a mi Nagyasszonyunk, által terjesztjük eléd kérésünket, az Ő közbenjárását kérve. Egyesítjük engesztelő imáinkat az összes szentek, különösen a magyar szentek és boldogok, köztük az engesztelésben példaképeink: Árpád- házi Szent Margit és Esztergomi Boldog Özséb könyörgéseivel, akik, hisszük, hogy állandóan közbenjárnak értünk Nálad. De egyesítjük minden élő testvérünk imáival is, hogy a sok kicsi engesztelő láng egy nagy elégtétel tüzévé legyen, és ezzel hozzájárulhassunk adósságunk törlesztéséhez. Istenünk! Irgalmas szeretetedre kérünk, hogy amint megbocsátottál Péternek, a tékozló fiúnak, a házasságtörő asszonynak, a jobb latornak bűnbánatuk miatt, úgy töröld el tartozásunkat és mentsd meg nemzetünket a pusztulástól.

Könyörülj meg Szűz Mária országán, hiszen az ateizmus miatt sokan nem tudják, mit cselekszenek. Add meg nekik a megtérés kegyelmét, hogy felismerjék bűneiket és többé ne vétkezzenek.

Fogadd el engesztelésünket elsősorban népünk, de minden ember vétkeiért is.

Azokért és azok helyett, akik közömbösek, rosszakaratúak, akik nem ismernek és nem is akarnak megismerni Téged Kérünk Téged, hallgass meg minket!

Azokért és azok helyett, akik megtagadnak, nyíltan, durván ellened támadnak, és trágár módon káromolnak, Kérünk Téged…

Azokért… akiknek a test, a pénz, az alkohol és a kábítószer az istenük, akik házasságtörésben élnek, akik nem fogadják el a gyermekeket, akikkel megajándékozod a házasságukat, akik magzatgyilkosságot követnek el, akik a kicsi gyermekeket megbotránkoztatják és megrontják, akik nem akarnak dolgozni, csak élősködnek, akik másokat megrágalmaznak, meglopnak, kihasználnak, üldöznek, akik mások életére törnek, akik önkezükkel vetnek véget életüknek, akik Egyházadat megvetik és akik a Sátánt szolgálják, Fogadd el könyörgésünket a neked szentelt lelkek bűneiért és mulasztásaiért!

Mindazokért, akik szentségeidben, különösen az Oltáriszentségben megbántanak.

Urunk, kérünk, irgalmazz nekünk!

Istenünk, kegyelmezz és könyörülj rajtunk!

Urunk, mentsd meg országunkat Szent Fiad, Jézus Krisztus, Szeplőtelen Nagyasszonyunk és a magyar szentek érdemeiért!

Miatyánk… Üdvözlégy… Dicsőség…

(A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia imája a 2006-os engesztelő évre)