Az egyházközség működésének feltételeit az egyházi hozzájárulás (adó) teremti meg, melynek befizetése minden felnőtt lelkiismereti kötelessége.
Összegére a Képviselő-testület – a Püspöki Kar iránymutatásával meg­egyező módon – az éves nettó jövedelem 1% -át határozza meg kereső személyenként

A hozzájárulást a sekrestyében, átutalással (név, lakcím, befizetés jogcím megjelölése szükséges) vagy félfogadási idő­ben az irodában lehet befizetni.

Átutaláshoz a bankszámlaszám: OTP 11748007–20031921–00000000

Tájékoztató jellegű stóladíjak:

I. Szentmisék

Összeg

Olvasott mise

 Ft

Orgonás mise

 Ft

Ünnepi mise (vasárnap, temetés, esküvő, stb.)

 Ft

II. Esküvők
Csendes esketés

 Ft

Orgonás esketés

 Ft

III. Temetések
Temetés kántor nélkül

 Ft

Temetés kántorral

 Ft

Templomi ravatalozás búcsúvétellel

 Ft

Sírkő megáldása

 Ft

Egyszeri harangozás

 Ft

IV. Anyakönyvi keresés

 Ft

V. Elbocsátás

 Ft

Virágdíszítés ára: plébános atyával és a sekrestyéssel történő egyeztetéstől függ

Információk és igazolások:
Egyháztagság, plébánia tagság:
Szeretne a Regina Mundi egyházközséghez tartozni?
Amikor legközelebb fizeti egyházi adóját, akkor regisztráljuk, névjegyzékbe vesszük: Név, cím, elérhetőség, és amit megad magáról egyéb adatot, (telefon, email, családi álapot, stb).
Mindenki ide tartozhat a plébániához, bárhol lakik, a lakhelytől függetlenül. Bárhova járhat templomba, bárhova fizethet egyházi adót, lehet keresztelése, elsőáldozása, nem csak a lakhely szerinti templomba. Csupán a házasságkötés és a temetés az a két szertartás, ami a területileg illetékes plébániához kötődik, onnan kell kérni elbocsájtót, kikérőt, ha nálunk szeretné intézni.

Igazolást szeretne?
Ahhoz, hogy valaki megengedetten keresztszülői, bérmaszülői, illetőleg házassági tanúi tisztséget vállaljon, szükséges, hogy a kérelmező lakhelye szerint illetékes plébánosa igazolja, hogy a tisztség vállalásának nincsen akadálya. Az igazolást a plébániairoda erre felhatalmazott ügyintézője is kiállíthatja. Amennyiben a kérelmező saját plébániáján vagy olyan templomban kíván tisztséget vállalni, amely plébániájával azonos lelkipásztori körzetbe tartozik, írásbeli igazolás kiadására nincsen szükség.

Az alábbiakban segítséget kívánunk nyújtani ahhoz, hogy az egyes igazolások kiadásának milyen feltételei vannak, illetőleg hogyan lehet ezekhez hozzájutni.

 

Az igazolások kiadásához szükséges lehet

– a kérelmező keresztlevele (amennyiben a kérelmezőt nem a plébánia területén keresztelték)

– a kérelmező személyes jelenléte.

Az igazolások kiadása díjmentes.

Az igazolások kiadását a Plébániairodán kérhetjük

– személyesen

– postai és elektronikus levélben

– telefonon

A jegyesek első alkalommal (a polgári házasságkötés időpontjának bejelentése, véglegesítése előtt!) személyesen jelentkezzenek az irodában a kért esküvői időpont, nászmise kérése, a jegyesoktatás és az eskető atya személyének megbeszélésére.

Esküvő előjegyzése a Plébániahivatalban:

Szükséges adatok és iratok:

 • jegyesek neve, vallása, lakcíme
 • születési és keresztelési adataik
 • szüleik neve, vallása, lakcíme
 • tanúk neve, vallása, lakcíme
 • telefonszám
 • esküvő időpontja
 • az eskető atya neve
 • nászmisés esküvő, vagy nem (tisztázása az esküvő tervezett időtartama miatt fontos!)

A stóladíj rendezésére is a Plébániahivatalban vagy a sekrestyében kerül sor.

Az anyakönyvezéshez szükséges iratok beszerzése a jegyesek vallása szerint eltérő:

 • Ha mindkét jegyes római katolikus vallású: szerezzék be keresztlevél másolataikat a keresztelési plébániákon, melyek ne legyenek 3 hónapnál régebbi keltezésűek az esküvő tervezett időpontjához képest. Ezt követően, kérjék ki a lakóhelyük szerint illetékes plébánián a házasságkötési engedélyt. Ha valamelyikük plébániánk területén lakik, természetesen nincs szükség ilyen engedélyre. Ha nem Plébániánkon történik a jegyesoktatás, a jegyespár a felkészítő paptól hozzon erre vonatkozó igazolást.
 • Ha az egyik jegyes görög katolikus vallású: a görög katolikus püspökség rendelete szerint a jegyesnek a püspökségtől kell engedélyt kérnie a házasságkötéshez. A katolikus jegyes iratbeszerzése változatlan. (keresztlevél másolat, házasságkötési engedély, a jegyoktatás igazolása)
 • Ha az egyik jegyes keresztény, de nem római katolikus vallású: (vegyes-vallás esete) a nem római katolikus jegyes, vallása szerint, igazolást szerezzen be a keresztelés tényéről. A jegyesoktatást végző atya jegyzőkönyvet vesz fel a katolikus jegyessel. A katolikus jegyes iratbeszerzése változatlan. (keresztlevél másolat, házasságkötési engedély, a jegyoktatás igazolása)
 • Ha az egyik jegyes nem keresztény vallású, vagy kereszteletlen: (valláskülönbség esete) a jegyesoktatást végző atya jegyzőkönyvet vesz fel a katolikus jegyessel, és azt mellékelve az Egyházi Hatóságtól engedélyt kér a házasságkötéshez. Már a jelentkezéskor kell tisztázni e kérdést, mert az engedély beszerzésének időszükségletét – kb. 1 hónap – figyelembe kell venni az esküvő kitűzési időpontjánál. A katolikus jegyes iratbeszerzése változatlan. (keresztlevél másolat, házasságkötési engedély, a jegyoktatás igazolása)

A stóladíj rendezéséről, a virágdíszítésről, a zenei szolgálatról a Plébániahivatal ad tájékoztatást.

Mit kell tennem, ha

 • szeretném megkereszteltetni a gyermekemet?
 • Szeretnék megkeresztelkedni?

Jelentkezés: A keresztelési szándékot a szülők jelenthetik be a Plébániahivatalban.

A keresztelés időpontja: vasárnaponként a 9 órai szentmise után.

Több gyermek keresztelése esetén egy közös időpont lehetséges.

Szükséges adatok, iratok:

 1. a gyermek születési anyakönyvi kivonata, a választott védőszent neve
 2. a szülők születési adatai, vallása, pontos lakcíme
 3. házasságkötésük helye, ideje (amennyiben házasok)
 4. a szülők keresztelési engedélye („elbocsátó”) a lakóhelyük szerinti plébániától
 5. a keresztszülők neve, vallása, pontos lakcíme, keresztszülői igazolás a lakóhelyük szerinti plébániától.

Keresztszülői tisztség: Keresztszülő kizárólag római illetve görög katolikus vallásúnak keresztelt, egyedülálló esetében bérmált, házas esetében szentségi házasságban élő, egyházfenntartó személy lehet. Más keresztény vallású (ev., ref. stb.) csak keresztelési tanúként anyakönyvezhető.

Ki járulhat a bérmáláshoz?

1. Bérmáláshoz az járulhat, aki vágyik mindarra, amit a szentség nyújt:

 • Aki vágyik a Szentlélekre és kegyelmi ajándékaira.
 • Aki az egyházi közösség felnőtt tagjaként akar élni.
 • Aki érzi a krisztusi küldetés felelősségét, és örömmel kész vállalni azt.

2.Ahhoz, hogy valaki mindezeket vállalni tudja, bizonyos emberi érettségre van szükség. Ezért a nyugati egyház előírja, hogy bérmáláshoz csak érett korban levő személy járuljon. Személyes érettségről 13-14 éves kor előtt többnyire nem beszélhetünk. Ezért Püspöki Karunk a bérmálás ajánlott alsó korhatárának a 14 évet jelölte meg.

 

Bérmanév – bérmaszülő

A bérmanév – az új név – választása : az új név új élet kezdetét jelezi. (Jel 2,17)
A bérmaszülő feladata, hogy segítse a megbérmáltat vállalt küldetése teljesítésében. Bérmaszülő tehát az lehet:

 • Aki hite szerint él (és nem él egyházilag törvénytelen házasságban),
 • Aki meg van bérmálva,
 • Aki betöltötte a 16. évet. (Ennél fiatalabb csak a lelkipásztor engedélyével, ha különösen érett keresztények.)

Keresztszülőnk lehet egyben bérmaszülőnk is, de bérmaszülő csak egy van (fiúknak általában férfi, lányoknak nő).

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A BÉRMÁLÁSRÓL
Kiadta a Szent X. Pius Papi Közösség
Fordította: dr. Horváth Beatrix

Előkészület a bérmálás szentségének felvételére

/kérdés-felelet formájában; a Szent X. Pius Papi Közösség által összeállított kis füzet fordítása ill. magyar nyelvű adaptálása/

 

1. Mi végett vagyunk a világon?Azért vagyunk a világon, hogy Istent megismerjük, szeressük, neki szolgáljunk és ezáltal üdvözüljünk, vagyis a mennyországba jussunk.
2. Mit kell tennünk, hogy a mennybe jussunk?1.   Hinnünk kell Istenben.
2.   Használnunk kell kegyelmének eszközeit (a szentségeket).
3.   Meg kell tartanunk parancsolatait.
3. Mit jelent keresztény módra hinni?Keresztény módra hinni azt jelenti, hogy mindent igaznak tartunk, amit Isten kijelentett.
4. Miért kell mindent hinnünk, amit Isten kinyilatkoztatott?Azért kell mindent hinnünk, amit Isten kinyilatkoztatott, mert Isten tévedhetetlen és igazmondó.
5. Mi a hat főigazság?A hat főigazság:
– hogy egy Isten van
– hogy Isten igazságos Bíró, aki a jót megjutalmazza, a gonoszt pedig megbünteti
– hogy egy Istenben három személy van: az Atya, a Fiú és a Szentlélek
– hogy a Fiúisten emberré lett, hogy minket kereszthalálával megváltson,
– és az örök üdvösségben részesítsen
– hogy az ember lelke halhatatlan
– hogy Isten kegyelme az üdvösséghez feltétlenül szükséges.
6. Az Apostoli Hitvallás:Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében;
és Jézus Krisztusban, Ő egy fiában, a mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék
Szűz Máriától, kínzaték Poncius Pilátus alatt, megfeszítteték, meghala és eltemetteték.
Szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból föltámada, fölméne a mennyekbe, ül a
mindenható Atyaistennek jobbja felől, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben, egy katolikus keresztény Anyaszentegyházat, szenteknek egyességét,
bűnöknek bocsánatát, testnek föltámadását és az örök életet, Ámen.
7. Honnan tudjuk, hogy egy Isten van?Azt, hogy egy Isten van, tudjuk:
1.   a látható világból;
2.   a lelkiismeretünk szavából;
3.   a kinyilatkoztatásból.
8. Hogyan nyilatkoztatta ki nekünk Isten, amit hinnünk kell?Isten kinyilatkoztatta nekünk, amit hinnünk kell:
1.   az Ószövetségben a pátriárkák és próféták által,
2.   az Újszövetségben Fia, Jézus Krisztus által.
9. Hol találjuk meg mindazt, amit Isten kinyilatkoztatott nekünk?A Szentírásban és a Szent Hagyományban (szóbeli) mindent megtalálunk, amit Isten kinyilatkoztatott nekünk.
10. Mit tartalmaz a Szentírás?A Szentírás azokat a könyveket tartalmazza, amelyek a Szentlélek sugalmazására íródtak.
11. Mit tartalmaz a szóbeli Szent Hagyomány?A Szent Hagyomány azokat az igazságokat tartalmazza, amelyeket Krisztus és az apostolok az Egyháznak kinyilatkoztattak, és megparancsolták, hogy tanítsa azokat.
12. Ki tanítja nekünk, hogy mit nyilatkoztatott ki Isten?Isten kinyilatkoztatását a Katolikus Anyaszentegyház tanítja nekünk.
13. Üdvözülhetünk-e hit nélkül?Hit nélkül nem üdvözülhetünk, mert mi magunkban egyedül nem vagyunk képesek arra, hogy megtaláljuk örök boldogságunkat, és hit nélkül nem tetszhetünk Istennek.
14. Mi a bérmálás?A bérmálás az a szentség, amely minket nagykorú kereszténnyé, Jézus Krisztus katonájává tesz, és megjelöl ennek eltörölhetetlen jelével.
15. Mit jelent a szentség fogalma?Szentség: Jézus Krisztus által alapított, hatékony, látható jel, melyen keresztül kegyelmeit közli velünk, és isteni életében részesít bennünket.
16. Miért hatékony kegyelmi jelek a szentségek?A szentségek hatékony kegyelmi jelek, mert nemcsak megjelenítik a kegyelem formáit, hanem valóban közlik is azokat.
17. Milyen fajtái vannak a kegyelemnek?A kegyelemnek két fajtáját ismerjük:
a.   megszentelő
b.  segítő kegyelem.
18. Mi a megszentelő kegyelem?A megszentelő kegyelem természetfölötti, isteni élet a lelkünkben, mely által képesek leszünk Isten gyermekeivé és a mennyország örököseivé válni.
19. Mikor kaptuk meg a megszentelő kegyelem ezen legértékesebb ajándékát?Ezt a legbecsesebb ajándékot, a megszentelő kegyelmet a keresztség szentségében kaptuk meg.
20. Mi gyengíti a megszentelő kegyelmet lelkünkben, mitől veszítjük el teljesen, és hogyan kaphatjuk meg újra?A megszentelő kegyelmet gyengítik a lelkünkben a bocsánatos bűnök, teljesen elveszítjük a halálos bűn által, és visszanyerhetjük az érvényes szentgyónás révén.
21. Mi a segítő kegyelem?A segítő kegyelem Isten természetfeletti segítsége, amely akaratunkat serkenti, hogy a jót tegyük és a rosszat kerüljük, azért, hogy ne veszítsük el örök célunkat, a mennyországot.
22. Miért van szükség segítő kegyelemre?A segítő kegyelemre azért van szükségünk, mert e nélkül semmit sem tehetünk az örök Üdvösségünkért.
23. Hogyan működik bennünk a segítő kegyelem?a.   Segít bennünket, hogy Isten parancsait megtartsuk, és a bűnt kerüljük.
b.   Érvényes szentgyónásra késztet bennünket, hogy újra elnyerjük a megszentelő kegyelmet, ha azt halálos bűn miatt elveszítettük.
c.   Segít minket, hogy állhatatosan kitartsunk a jóban a legvégsőkig, hogy egyszer valóban Isten boldog színelátására jussunk.
24. Mit jelent a bérmálás szó?A bérmálás szó annyit jelent, mint megerősítés. A latin szó: firmare = erősíteni, szilárdítani.
25. Mihez szükséges nekünk ez a megerősítés?Azért van szükségünk erre a megerősítésre, vagyis a Szentlélek erősítő kegyelmére, hogy jobban ellen tudjunk állni a bűnök csábításának, hogy Istenhez és a szent hithez hűek maradjunk, és adott esetben hitünket állhatatosan megvalljuk.
26. Mi a bérmálás anyaga?A bérmálás anyaga: a szent krizma, balzsammal összekevert olaj, amelyet a püspök Nagycsütörtökön szentel meg.
27. Mi a bérmálás formája?A bérmálás formáját a következő szavak adják: „Megjelöllek téged a kereszt jelével és megerősítlek az üdvösség krizmájával, az Atya , a Fiú és a Szentlélek nevében.”
28. Kit fogadunk a bérmálás szentségében?A bérmálás szentségében a harmadik isteni személyt, a Szentlélekistent fogadjuk kegyelmi ajándékaival.
29. Szükséges-e a bérmálás az örök boldogságra való eljutáshoz?Nem szükséges, de nagyon hasznos.
30. Meg kell-e bérmálkoznunk?Isten legnagyobb megsértése lenne, ha szándékosan visszautasítanánk ezt a magasrangú Adományozótól származó, nagy ajándékot.
31. Ki bérmálkozhat?Minden megkeresztelt katolikus, aki nem lépett ki az Egyházból.Megjegyzés: Ha valaki súlyos bűn állapotában fogadja a bérmálás szentségét, érvényesen járul ugyan a szentséghez, de a szentségi kegyelem csak egy alapos, mindenre kiterjedő, érvényes szentgyónás után lesz hatékony benne. Ebben a szentgyónásban az illetőnek meg kell azt is gyónnia, hogy szentségtörést követett el, mivel méltatlanul járult a bérmálás szentségéhez.
32. Ki szolgáltatja ki a bérmálás szentségét?A bérmálás szentségét a püspök szolgáltatja ki. Kivételes esetben pap is kiszolgáltathatja, amennyiben erre a Szentatyától felhatalmazása és engedélye van.
33. Hogyan szolgáltatja ki a püspök a bérmálás szentségét?A püspök a kiterjeszti a kezét a bérmálkozó feje fölé, és lehívja a Szentlelket a bérmálkozóra. Azután megkeni a bérmálkozót a szent krizmával, kereszt alakot rajzolva a homlokára, miközben a bérmálás szavait mondja. Ezután könnyedén arcon legyinti a bérmálkozót, és azt mondja: „Béke veled.” Végül megáldja az összes bérmálkozót.
34. Milyen módon tesz minket a bérmálás Krisztus katonájává és nagykorú keresztényekké?Úgy tesz bennünket nagykorú keresztényekké, hogy eltölt minket Szentlélekkel, az Ő kegyelmeivel és ajándékaival. Ezek megerősítenek, megszilárdítanak minket a hitben és más erényekben a gonosz hatalmak ellen.
35. Milyen feltételeknek kell megfelelnie annak, aki a bérmálás szentségéhez járul?Aki a szentséghez járul, annak a megszentelő kegyelem állapotában kell lennie. Ha értelmének teljesen birtokában van, ismernie kell a főbb hittitkokat, kellő tisztelettel kell közelednie ehhez a szentséghez, és mélyen át kell, hogy járja a rítus (a szent cselekmények) jelentése.
36. Mit jelent a szent krizma?A szent krizma olaja, amely szétárad és erőt ad, a bérmálás szentségének kegyelmi gazdagságát jelenti. A szent krizma balzsama, mely kellemes illatot áraszt, és megóv az enyészettől, az erények jó illatát jelenti, amelyekre a bérmálkozónak törekednie kell, hogy a vétkek rontásától megmeneküljön.
37. Mit jelent a megkenés, amely a homlokra rajzolt kereszt formájában történik?A homlok kereszt alakban történő megkenése azt jelenti, hogy a bérmálkozó most már mint Jézus Krisztus erős harcosa, homlokát felemelve jár, anélkül, hogy a keresztet szégyellné, vagy félne a hit ellenségeitől.
38. Mit jelent a könnyed arclegyintés, melyet a püspök ad a bérmálkozónak?A könnyed arclegyintés, melyet a püspök a bérmálkozónak ad, azt jelenti, hogy az illetőnek készen kell lennie arra, hogy a hitért minden támadást és kínt elviseljen.
39. Szükség van-e bérmaszülőkre a bérmálkozáshoz?A bérmálkozáshoz csak egy bérmaszülőre van szükség (a bérmálkozóval megegyező nemű legyen). A bérmaszülő legyen katolikus, és olyan, aki már bérmálkozott. Nem lehet a bérmálkozó keresztszülője. A bérmaszülő jó katolikus keresztény legyen, hogy a bérmálkozót lelkileg építeni és támogatni tudja.
40. Hogyan szól a Tízparancsolat?1.   Én vagyok a te Urad, Istened. Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj.
2.   Isten nevét hiába ne vegyed.
3.   Az Úr napját megszenteljed.
4.   Atyádat és anyádat tiszteljed.
5.   Ne ölj.
6.   Ne paráználkodj.
7.   Ne lopj.
8.   Hamis tanúságot ne szólj felebarátod ellen.
9.   Felebarátod feleségét ne kívánd.
10.  Se házát, se mezejét, se másféle jószágát ne kívánjad. Amen.
41. Hány szentséget rendelt Krisztus?Hét szentséget:
1.   Keresztség
2.   Bérmálás
3.   A legméltóságosabb Oltáriszentség
4.   A bűnbánat szentsége
5.   A betegek szentsége
6.   Egyházi rend
7.   Házasság
42. Hogy nevezik a Szentlélek hét ajándékát?1.   Bölcsesség
2.   Értelem
3.   Tudomány
4.   Tanács
5.   Lelki erősség
6.   Jámborság
7.   Istenfélelem
43. Mi a Szentlélek 12 gyümölcse?Szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, béketűrés, gyengédség, hűség, mértéktartás, szelídség, tisztaság.
44. Hogy hívják a három isteni erényt?1.   Hit
2.   Remény
3.   Szeretet/Isteni erények, mert Istentől erednek és Istenhez vezetnek/
45. Mi a négy sarkalatos erény?1.   Okosság
2.   Igazságosság
3.   Mértékletesség
4.   Lelki erősség
46. Melyek az irgalmasság testi cselekedetei?1.   Az éhezőknek enni adni
2.   A szomjazóknak inni adni
3.   A mezíteleneket felruházni
4.   Az idegeneknek szállást adni
5.   A foglyokat kiváltani
6.   A betegeket látogatni
7.   A halottakat eltemetni
47. Melyek az irgalmasság lelki cselekedetei?1.   A kételkedőknek jótanácsot adni
2.   A tudatlanokat oktatni
3.   A bűnösöket jóra inteni
4.   A szomorkodókat megvigasztalni
5.   Elszenvedett igazságtalanságot megbocsátani
6.   A terhünkre levőket türelemmel elviselni
7.   Az élőkért és megholtakért imádkozni
48. Mi a hét főbűn (vagy vétek)?1.   Kevélység
2.   Irigység
3.   Harag
4.   Fösvénység
5.   Torkosság
6.   Bujaság
7.   Jóra való restség
49. Mi a Szentlélek elleni hat bűn?A Szentlélek ellen vétkezik, aki1.   Kétségbeesik az üdvösség felől
2.   Vakmerően bizakodik Isten irgalmában
3.   A megismert igazság ellen tusakodik
4.   Mástól irigyli a kegyelmi adományokat
5.   Bűnökben megátalkodik
6.   Mindhalálig nem bánja meg bűneit
50. Hogyan szól a két Főparancs?1.   Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből!
2.   Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!
51. HitÓ, Istenem és Uram! Hiszek mindent, amit Te kinyilatkoztattál, és a Római Katolikus Anyaszentegyházon keresztül nekünk hinni tanítasz, mert Te vagy az igaz Isten. Növeld bennem, Uram, a hitet!
52. ReményÓ, Istenem és Uram! Remélem Tőled bűneim bocsánatát, kegyelmeidet és végül az örök boldogságot, mert Te, jóságos és hűséges Isten, ezt mind megígérted. Uram, erősítsd bennem a reményt!
53. SzeretetÓ, Istenem és Uram! Teljes szívemből, mindennél jobban szeretlek Téged, mert Te a végtelenül jó Isten vagy. Irántad való szeretetből szeretem felebarátomat, mint saját magamat. Gyullaszd fel bennem a szeretetet, Uram!
54. Bánat és erős fogadás felindításaÉn Uram, Istenem, teljes szívemből bánom egész életem minden bűnét, mert ezekkel rászolgáltam az ideig tartó vagy végleges büntetésre Tőled, az én igazságos Bírámtól; mert Irántad, az én legnagyobb jótevőm iránt olyan hálátlan voltam; legfőképp azonban, mert Téged, a végtelenül jóságos Istent ezekkel megbántottalak. Erősen fogadom, hogy megjavulok, és többé nem vétkezem. Ó, Jézusom, adj ehhez nekem kegyelmet! Amen.

 

Ha hozzátartozóját egyházi temetésben szeretné részesíteni, kérjük:

 •   Egyeztesse a temetés időpontját a plébános atyával (a temetés időpontjának végleges  rögzítése  előtt!), ebben  a temetkezési vállalkozó segítségére lesz!

 

 •   Keresse fel a Plébániahivatalt nyitvatartási időben, ahol az adatok felvétele történik.

Szükséges iratok és adatok:

 • halotti anyakönyvi kivonat
 • az elhunyt neve, vallása
 • születési helye és ideje
 • házastársának vagy (egyedülálló esetében) szüleinek neve és vallása
 • pontos lakcíme
 • ha nem plébániánk területén lakott: temetési engedély a lakóhelye szerinti plébániától
 • részesült-e halála előtt a haldoklók szentségében?
 • a haláleset helye, ideje
 • a halál oka
 • a temető megjelölése
 • a temetés pontos időpontja
 • koporsós, vagy urnás temetés?
 • igazolás, vagy nyugta, ha az egyházi hozzájárulást más egyházközségben fizette
 • a költségeket térítő neve, címe, telefonszáma

A stóladíjról az irodában tájékozódhat.

Gyászmise kérhető az irodában és a sekrestyében.

Az egyházi temetés
írta: P. Alois Brühwiler

(Megjelent a Szent Margit Lap 126. számában)

Kedves Hívek,
Mi, keresztények tiszteletben tartjuk az elhunytak testét, mert ez a lélek „szerszáma” és a Szentlélek otthona volt, de azért is, mert tudjuk, hogy egyszer a test is fel fog támadni. Ezért temeti el az Egyház az ember halandó porhüvelyét ünnepélyes szertartásokkal és kíséri el – általában – körmenettel a sírhoz.
Úgy a katekizmus, mint az egyházjog általános szabályokat ír elő, melyeket az egyházi temetéskor figyelembe kell venni. E rendelkezések legfontosabb elemei összefoglalva a következők:

Az egyházi temetés feltételei
a) Minden megkereszteltet egyházilag kell eltemetni, amennyiben az egyházi temetés jogszerűen nem lett tőlük megtagadva.
b) Azokat a katekumeneket, akik önhibájukon kívül nem lettek még megkeresztelve, úgy kell tekinteni, mint a már megkeresztelteket.
c) Azokat, akik nincsenek megkeresztelve, nem szabad egyházilag eltemetni.

Az egyházi temetés megtagadása
1. Az egyházi temetést a következő személyek estében meg kell tagadni, de csak akkor, ha haláluk pillanatában nem mutatták a megbánás jelét, miközben a megbánás jelének meglétéhez egyetlen ember tanúsága is elegendő:
a) Nyilvános aposztaták, azaz a keresztény hitet elhagyók; valamint olyan személyek, akikről köztudomású, hogy eretnek vagy skizmatikus szektához tartoznak; végezetül a szabadkőműves vagy hasonló társaságok notórius tagjai; :
b) Azok a személyek, akik egyházi bírói ítélet alapján kiközösítés alatt állnak, vagy akikről egyházi bírói ítélet által meg lett állapítva, hogy tettük kiközösítést vont maga után; :
c) Öngyilkosok, akik szabad elhatározással és meggondolással vetettek véget életüknek; :
d) Azok a személyek, akik párbajban estek el, vagy abba a sérülésükbe haltak bele, melyet egy párbaj során kaptak; :
e) Azok a személyek, akik – akár írásban, akár szóban – holttestük elégetését rendelték el. A büntetés nem lép érvénybe, ha a hozzátartozók vagy az állam rendeli el az elhunyt akarata ellenére az elégettetést:
f) Más nyilvános és köztudott bűnösök esetében, mint például:
– akik konkubinátusban vagy tisztán polgári házasságban élnek;
– akik eretnek tanokat terjesztenek, még ha nem is tartoznak ilyen szektákhoz;
– továbbá azok, akik húsvéti kötelességüket hosszabb időn keresztül nem teljesítették;
– akik a betegek szentségét elutasították.

2. Ha az itt felsoroltakat figyelembe véve egy adott esetben kétség áll fenn, akkor az egyházi felsőbbséghez kell fordulni. Ha a kétséget nem lehet megoldani, akkor az egyházi temetést engedélyezni kell. Ugyanakkor ügyelni kell arra, hogy mindennemű botrányt elkerüljenek.

3. Az egyházi temetés megtagadása még azt is magával hozza, hogy az érintett személy számára sem halotti-, sem éves megemlékező mise nem olvasható, sem más nyilvános ünnepség nem tartható. Mindazonáltal az nincs megtiltva, hogy magán (tehát hirdetés nélküli) misét mondjanak az érintett lelki üdvéért.

Az egyházi temetés megtagadása nem jelenti, hogy az Egyház az illető személy elkárhozását feltételezné vagy ilyen ítéletet hozna felőle. Ez az intézkedés csak az illető által elkövetett bűnöktől való irtózás nyilvános kifejeződése, valamint eszköz arra, hogy másokat e vétkektől elriasszon.