Számunkra, keresztények számára elképzelhetetlen, hogy Krisztusban való örömünket, a Mennyek országa reménységét ne adjuk át minden lehetséges formában azok számára, akik még nem találták meg üdvösségüket Krisztusban vagy nem eléggé ismerik az Ő tanítását.

A kisgyermekek számára elsősorban a szülők adják át hitüket a családban, másodsorban pedig “intézményes” keretek között a lelkipásztorok és a hitoktatók. Az “intézményes” keretek a vasárnapi szentmisékben (helyenként diákmisékben) és a rendszeres óvodai és iskolai (plébániai) hitoktatásban valósulnak meg. Ezek elengedhetetlen eszközök a gyermekek hitre nevelésében. Mindezeket nyilvánvalóan alátámasztja az a plébániai közösség, mely helyben igyekszik megélni Krisztus tanítását.

Felnőtt megtérők számára a katekumenátus (hittanulás) útján igyekszünk átadni minden tudásunkat, tapasztalatunkat, örömünket, melyek örök boldogságunkhoz szükségesek.

Hittannal kapcsolatos kérdéseivel bármely információs csatornánkon bátran keressen bennünket!

László Dezső

Tel:

E-mail:

Vasi István

Tel: 06706137287

E-mail:

Burjánné Dobos Adrienn

Tel: 06303158607

E-mail:

 

Berzeviczi Zoltánné Klózser Rita

Tel:

E-mail:

Hutvágner Erika

Tel:

E-mail:

Huberné Göndöcs Zsuzsanna

Tel: 06208232669

E-mail:

Kedves Katekéta Testvérem!

 

A tanévkezdéshez közeledve mindenki valami biztosat szeretne. Nos, egy biztosat tudunk mondani: azt, hogy sok mindent nem tudunk, és semmi sem biztos. A Jóisten gondoskodik arról, hogy érezzük: nem tudunk mindent elrendezni, muszáj Rá hagyatkoznunk.

Azért néhány szabályt, gondolatot tanévkezdésre küldünk.

 

1. Közös, központi Veni Sancte nem lesz – egyelőre. Mindenki otthon, a saját helyén, iskolájában vegyen részt a tanévnyitó ünnepségen, és szervezzétek meg a templomokban a tanévnyitó szentmiséket. Ha több nem, akkor a prédikáció utaljon rá /kérjétek meg az Atyát!/, és az egyetemes könyörgés ezzel kapcsolatos legyen. Van alkalmas ének, esetleg jelenet is! Keressétek a honlapunkon!

 

2. Az iskolákban a hit és erkölcstan szeptember 1-vel kezdődik, azaz órarendbe épített órával. Legyünk készen erre, legyünk a helyünkön.  Az órarend összeállítás most van folyamatban sok helyen. Legyünk rugalmasak.  Ne az igazunkat keressük, ne hibást keressünk, hanem a jó megoldást. Azt azért most ismételten hangsúlyozzuk, hogy jogilag megvan a lehetőségünk az órarendbe épített hittanórára, pontosabban hit és erkölcstan órára. Lehetőleg ne egyezzünk ki a délutáni hittanban. Az erkölcstan óra órarendbe épített óra – ezzel egy időben kell tartanunk a hittant.

A 2-8.osztály fakultatív hittanja a korábbi évek gyakorlatának megfelelően lesz, de minden döntésünket úgy hozzunk meg, hogy tartsuk szem előtt: 4 év alatt ez megszűnik, és az iskolai hit és erkölcstant építjük.

 

3. A hittanos naplónkat fokozott figyelemmel, pontosan vezessük. Ez ad lehetőséget arra, hogy az osztálynaplóba – szükség szerint bejegyzéseket tehessünk. A jelenlegi rendelkezés szerint az osztályfőnökökön keresztül tehetjük ezt. /osztályozni, a hiányzásokat jelezni, stb./

 

4. Ha vitás helyzet adódik, ne kardoskodj, ne vitatkozz az igazgatóval! A „varázsszó”: megkérdezem a felettes hatóságomat! /Az igazgató és a tanárok is, csak azt merik tenni, amire jóváhagyást remélnek!/  Ezzel időt nyerünk, mindamellett jelezzük, hogy van, aki ránk is figyel. Aztán valóban kérdezz: a Konzultációs Irodát, az Érsekséget! Ne maradj magadra a problémáddal!

 

5. Várhatóan október 5-én találkozunk, amikor a Hit évével kapcsolatosan a Katekézis Napja lesz a Világegyházban, és a mi Egyházmegyénkben is. Ha ez biztos lesz, és a program összeállt, akkor jelzéssel leszünk.

 

6. A Kerületi Megbízottal tartsd a kapcsolatot. Most ugyan még csak két évfolyamot / első és ötödik osztályt/ érint az iskolai órarendhez való kapcsolódás, de már ez is komoly jelzés arra, hogy meg kell felelnünk az állami előírásoknak is. Aki nem szívleli a belső ellenőrzésünket, ne csodálkozzon, ha nem ragaszkodunk hozzá.  A hitoktatók alkalmassága nem pusztán a végzettségén múlik, hanem például a vasárnapi szentmisére járásán is, és a hitoktatók közös programjain való részvételen is /továbbképzések, lelkigyakorlat, stb/.  A hitoktatók alkalmazása nem attól függ, hogy elváltként, egyedül el tudja-e tartani a családját – sokkal inkább nézzük a vallásgyakorló életét. Sokkal inkább számít, hogy együtt tud-e működni plébánosával /még akkor is, ha plébánosa már nem fiatal, ha nem a legjobb szónok, stb./ Továbbra is érvényben van, hogy a plébános ajánlására ad hitoktatási engedélyt az Érsek Úr, de komoly súlya van a Hitoktatási Bizottság ajánlásának, illetve ellenjavallatának. Hangsúlyozom a szempontokat: a vasárnapi szentmiséken való aktív részvétel, az adminisztráció teljesítése, közös programjainkon való részvétel.

 

7. Első osztályban az Isten szeret engem! című munkafüzet a tankönyvünk. Ehhez kapható a hitoktatók számára kézikönyv és a gyerekek számára szemléltető csomag /160 Ft, Ecclésia kiadó/. Kapható a hitoktató számára is szemléltető csomag, amit szintén célszerű megvenni. /Ennek ára 3500 Ft/

Ötödik osztályban a Könyvek könyve hittankönyvet tanítsuk.

Mindkét hittankönyvet a tankönyvcsomagban megrendelhettük május folyamán – az iskolákon keresztül.

A többi évfolyamon ilyen egységes hittankönyv még nincs, de ajánljuk:

2. és 3. osztályban Elsőáldozók könyve I. és II. rész /Rédly Elemér/

4. oszt-ban: A katolikus egyház istentisztelete /liturgia/

6. oszt: Egyháztörténelem /szentek élete/

7.oszt.: Hiszekegy, Szentségek

8.oszt. Parancsolatok és Kis Magyar Katekizmus

 

Tanmenethez táblázatos segítséget a kerületi megbízotton keresztül adunk annak, aki kéri!

 

8. A Gazdasági Hivatal adatokat fog kérni:  órarendet, csoportbeosztást, a személyes adataidat a munkaszerződéshez, stb. Ennek másolatát a kerületi megbízottnak is küld el. Figyelj a határidőkre! Segítsd Plébánosodat, hogy minden adat együtt legyen, és időben, és megfelelő formában, és a megfelelő helyekre eljusson. Keressétek meg az együttdolgozás, információ átadás útját, mert a késedelmes, hiányos adminisztráció hátrányos anyagi helyzetet teremthet.

Adminisztrációs kötelezettséged:

– Jelentés a Gazdasági Hivatalnak és ennek másolatát elküldeni a kerületi megbízottnak.

– Tanmenet másolatának elküldése a kerületi megbízottnak okt. 5-ig

– Hittanos napló vezetése, bemutatása a kerületi megbízottnak okt. 5.!

 

Az újabb jelzésig az eddig szokásos feltételekkel dolgozunk. /22 órával számolj a főálláshoz, elsőáldozás és bérmálás évében heti 2 óra csoportonként!/

Jó munkát a tanévkezdésig és utána is!

 

Veszprém, 2013. augusztus 19.                     Szeretettel:

 

                                                         Vasáros József                                         Antal Ilona

                                                         Hitok. Biz. Vez.                             Hitokt. Konz. Iroda vez.