A REGINA MUNDI  PLÉBÁNIA ALAPÍTÁSA

A plébánia alapításával Mindszenty József hercegprímás 1944. évben megfogalmazott kívánságát sikerült megvalósítani, hogy „ a Jeruzsálemhegy és a Nádortelep önálló plébánia legyen”.

Dr. Meggyesy Schwartz Róbert apát-kanonok 1948. július 10-én vetette fel az önálló plébánia megalapításának gondolatát. Tervének megvalósítását Dr. Kögl Lénárt volt püspöki számvevő és Tóth László valamint Illés Béla hittanárok támogatták, akik a volt püspöki jószágkormányzóságon laktak. Elgondolásuk szerint a júniusban államosított Angolkisasszonyok Intézetének templomából lehetséges plébániatemplomot kialakítani. Terveiket több egyeztetés után az akkori püspök, Dr. Bánáss László püspök is jóváhagyta.

Plébánia Alapító Okirat

    A plébánia alapító levelét 1848. július 31-én adták ki. Teljes szövege a következő:

 

„Bánáss László Isten irgalmából és az apostoli szentszék kegyelméből veszprémi püspök-423-501/1948. sz.- a Teljes Szentháromság Nevében! Isten dicsőségére és a halhatatlan lelkek javára új plébániát szervezek székvárosomban, Veszprémben és azt a Boldogságos Szűz Mária, a Világ

Királynője különös oltalma alá helyezem. Ezzel a Boldogságos Szűz iránti mély hálámat és ragaszkodó gyermeki szeretetemet akarom kimutatni, de egyúttal az új plébániát is papjaival és híveivel az ő hatalmas pártfogásába helyezni. Az új plébánia határai: Óvári utca, Dózsa György utca a Szent István-völgy-hídig, úgy, hogy a nevezett utcák közepén vonul a határ. A Völgy-híd már nem tartozik ide, a határ a Fejes völgynek a városhoz eső felső vonalán fut, egyenesen a Vámosi határig. A másik oldalon a határ a Megyeház utcán és a Plasszer-sétányon vonul végig. Mindig a közepén, egészen a temető felső kapujáig, onnét a temető alsó kerítését követve a Füred felé vezető Őrs útig és tovább folytatását képező és a Balatonhoz vezető országút egészen a város határáig. Az új plébániatemplom megépítéséig az Angolkisasszonyok templomát jelölöm ki plébániatemplomnak, amelyet az Angolkisasszonyok készségesen a hívek rendelkezésére bocsátottak, és amely nagylelkűségért itt is hálás köszönetet mondok.

A plébániát közösségben élő világi papokra bízom és a plébánia első vezetőjévé Tóth László hittanárt nevezem ki. Az új plébánia hivatala, valamint a plébániai papság lakása a Komakút-tér és Ranolder utca sarkán lévő püspöki épületben nyert elhelyezést. A plébánia folyó évi augusztus hó elsejével kezdi meg működését, és ezen naptól kezdve anyakönyveket vezet. A plébánia területén felállítom a Világ Királynőjéről elnevezett egyházközséget, a külön rendeletben körvonalazott irányelvek szerint. Az új plébánia a Veszprém városi esperesi kerülethez tartozik. Isten áldását kívánva az új plébániára és azt ajánlva a Szűzanya pártfogásába, mélységes hálával örömömnek adok kifejezést, hogy a török időkben elpusztult, kb. ugyanazon területen fekvő régi Szent Miklós plébánia most annyi évszázad után, ismét megkezdi áldásos működését.

Kelt Balatonfüreden, 1948 évi, július hó 31-én, Szent Ignác ünnepén. László sk. Püspök.

1948. augusztus 01-én kezdte meg működését az új plébánia. A kinevezett új plébános Tóth László, munkatársa Illés Béla hittanár volt, akinek segítségével elkezdték az új egyházközség szervezését.

1950. június 06-án a helyi hatóságok bejelentették, hogy az angolkisasszonyok zárdáját államosítják és a nővéreknek el kell hagyniuk az épületet. Még ebben az évben Illés Bélát is

elhelyezték, egy megüresedett plébániára. Éveken keresztül Dr. Csontos Gyula számvevő segített, hogy a plébánia működése zökkenőmentes legyen.

1954-ben végre megoldódott a káplán kérdés és Czuczai Lászlót helyezték a Regina Mundi templomba káplánnak.

1955-ben a háborúban összetört színes üvegablakok helyére újakat készíttettek Budapesten. Így került a szentélybe a három színes ablak.

1955 nyarán 30 taggal templomi vegyes kar alakult az új kántor vezetésével.

1956-ban a plébánia nagy átalakítási munkálatok után a Dózsa György u. 5. szám alá került, mert a püspöki jószágkormányzóság épületét is államosították.

1957-ben káplán váltás történt. Czuczai Lászlónak politikai célzatú prédikációi miatt menekülnie kellett. /Svájcba távozott./ Helyére Móring József került.

1959-ben Tóth László plébánost felmentették a plébánia vezetése alól. Indoklásként az állam és egyház közötti békés viszony megőrzését jelölték meg, amelyet magatartásával a plébános megsértett. Helyére Szitár Ferenc plébános került. Ez évben kezdődött meg a templom belső felújítása, festése.

1960 a templom felszentelésének 100 éves évfordulójára restauráltatták az oltárt. A jubileumi készülődés jegyében készült el az új faragott keresztút. Alkotója Sugár Béla budapesti szobrász. Képek a keresztúti stációkról A régi reprodukciós stáció képeket a vöröstói templomnak ajándékozták.

1962-ben Móring József helyére Rózsa Gyula került káplánnak.

1963-1964-es év a templomtatarozás jegyében zajlott.

1965-ben újabb segédlelkész-csere történt. Rövid időre Csere Sándor került a Regina Mundi templomba káplánnak, akit 1966-ban Szerenka Miklós káplán követett.

1967-ben felújították a templom fűtését 1968 februárjában már az új központi fűtéssel melegítették a templomot.

1970-ben az orgona teljes felújítása vált szükségessé, melyet el is végeztek.

1971-ben kifestették az oldalkápolnát és új, egyszerű oltár került a régi, elöregedett helyére. Ez év decemberében Szitár Ferenc plébános betegségére hivatkozva felmentését kérte a szolgálata alól.

1972 március végéig Szerenka Miklós káplán egyedül látta el a plébániát, azonban hamarosan őt elhelyezték és így fordulhatott elő, hogy két hónapig nem volt a Regina Mundi plébániának kinevezett papja. Nyugalmazott plébánosok, káplánok kaptak ideiglenes megbízást a feladatok elvégzésére. Május végén Varga István zirci káplánt helyezték a plébániára. Augusztus 20-án pedig Huchthausen Lajost nevezték ki plébánosnak.

1973 júniusában ünnepelte Huchthausen prépost úr az aranymiséjét. Júliusban Dr. Lékai László apostoli kormányzó az esti szentmise keretében Mail Józsefet diakónussá szentelte. Hálaadó szentmisével emlékeztek a plébánia alapításának 25. évfordulójáról.

1974-ben hangerősítő készüléket szereltek fel a templomban.

1976-ban sor került a harangok villamosítására és két üvegablak került pótlásra. Mindkettő a hadi események során semmisült meg. Az egyik új üvegablakot Szent József képével Weninger József készíttette elhunyt feleségének emlékére, eredeti francia üvegből. A másik Szent Erzsébetet ábrázoló színes üvegablak a hívek adományokból készült. Az elhunyt Solymosi József templomatya helyére a képviselő-testület jelölése alapján Kádár László megyéspüspök Kloó Józsefet nevezte ki templomatyának.

1981 júniusában Varga István káplán helyére (akit két évre Rómába kiküldtek), Dr.. Léber Mihályt helyezte ide a püspökatya.

1982-ben Huchthausen Lajos atya 82 évesen nyugdíjaztatását kérte, helyére Tóth László segédpüspököt (egykor a Regina Mundi plébánia megalapítóját) nevezték ki. Májusban Dr Léber Mihályt Budapestre helyezték és helyére Somlai Péter került káplánnak. November 28-án szerelték fel a kápolnába a Jézus Szíve ablakot, melyet Benedek Imre és felesége készíttetett.

1983 júniusában Huchthausen Lajos címzetes prépost, tiszteletbeli kanonok gyémántmiséjét mutatta be a zsúfolásig megtelt templomban.

1984-ben kezdődött meg a plébánia épületének nagyszabású tatarozása: átépítették a külső vízelvezető árkot; a kápolnában lévő padokat szétvágtak és középen átjáró utat nyitottak; új reflektorokat szereltek fel; a szentélyben új oltárt, székeket és liturgikus tárgyakat helyeztek el, és kicserélték a márványpadozatot, valamint a felvezető lépcsőt. A következő év januárjában szerelték fel a főbejárat kétszárnyú kovácsoltvas ajtaját, melyet Jákói Dénes lakatos készített Dragovits Tamás tervei alapján. A főoltárt Csonka János festő festette és aranyozta.

1985-ben a templom 125 éves jubileumán ünnepelte Tóth László plébános az aranymiséjét.

Személyi változások is történtek: Dr Pápai Lajos lett az új plébános,  Szalai Jeremiás pedig az új káplán.

A templom külső tatarozása és a régi plébánia eladása, az új plébánia rendbehozatala Dr Pápai Lajos nevéhez fűződik.

1990-ben Szalai Jeremiást elhelyezték és helyére Sass Rudolf érkezett, aki nem egészen egy évig szolgált a plébánián.

1991 márciusában Dr. Pápai Lajost győri megyéspüspöknek nevezték ki. Áprilistól Dr..Varga István lett a Regina Mundi plébánosa, aki mellé augusztusban Földi István újmisés kispap érkezett káplánnak.

1992-ben legnagyobb beruházás a templomtető cseréje volt. Ebben az esztendőben az angolkisasszonyok a Szilágyi Erzsébet Általános Iskola területéből 140 m2 lakrészt kaptak vissza az önkormányzattól, amit átépítették.

1993 januárjában a felszentelt „mini kolostorában” négy angolkisasszony nővér kezdet meg áldásos életét. Molnár Edit nővér lett a házfőnök, aki hitoktatott, ha szükség volt rá kántori teendőket is ellátott. Pollmann Apollónia nővér a sekrestyési szolgálatot vállalta. Hűséges segítőtársa az imádságos, szelíd természetű Bérczesi Matild nővér volt.

1994- ben Dr. Varga Istvánt a veszprémi szeminárium rektorának nevezték ki. A plébánia vezetésével Tóth Gyulát bízták meg. Ebben az évben alakult meg a  Schola Regina a Regina Mundi templom liturgikus kórusa Kreschka Károly kántor és Tóth Gyula plébános támogatásával. Karvezetőjük Rostetterné Nagy Rita lett.

1995-ben készültek el a főhajó új padjai Tóth László nyugalmazott segédpüspök kezdeményezésére, Vándorfi Viktor tervei és felügyelete szerint. Tóth László ebben az esztendőben ünnepelte templomunkban gyémántmiséjét. Ez évben Földi István káplán helyére Sabjanics Miklós került, aki két évig szolgált a Regina Mundi plébánián.

2000–ben végezték el a templom teljes belső felújítását. A munkálatokat Hoffman András irányította. Debreczeni János és felesége a Lurdes-i Szűzanya fölötti kerek üvegablakot adományozta a templomnak, amely Szűz Máriát ábrázolja. (B. Kiss Botond üvegfestő művész alkotása).

Megalakult plébániánkon a Karitász plébániai csoport, és megjelent a Regina Krónika első száma.

….2001 szeptemberében az egyházközség képviselő-testülete megköszönte dr Borián Árpádnak, hogy 15 éven keresztül lelkiismeretes világi elnöke volt és köszöntötte az új elnököt Stumpfhuser Józsefet. Ebben az esztendőben Kloó József templomatya idős korára hivatkozva lemondott erről a tisztségről. Az egyházközség képviselő-testülete Hanis Ferencet választotta és kérte fel erre a szolgálatra.

2002 első felében sor került a főoltár restaurálására. A munkálatokat alapos feltárás előzte meg. A restaurátorok Jeney Zoltán vezetésével igényes munkát végeztek.

2003-ban elkezdődött az új plébánia építése, hogy a régi épület közösségi házzá alakulhasson át.

2005 őszén az örök hazába költözött Molnár Edit angolkisasszony nővér, aki jelentős személyisége volt a veszprémi keresztény közösségnek. Ugyancsak elment Barasics Margit Natalia, isteni szeretet leánya nővér, aki hosszú ideig látta el templomunkban a sekrestyési teendőket. Megtörtént az új plébánia épületének birtokbavétele. 

2006 februárjában indult az „ovismise”, mely a közösségi életben újdonságot jelentett. A nyár folyamán a közösségi ház felújítási munkálatait sikerült elvégezni. Több lelkiségi és imaközösség is működik a plébánia területén: Rózsafűzér-társulat, Karitasz csoport, biblia- óra, egyetemi lelkészség, Kolping család és Cursillo lelkiségi mozgalom,  Schola Regina kórus, ifjúsági hittancsoport, családközösségek.

2007 nyarán ünnepelte Tóth Gyula plébános ezüstmiséjét a Regina Mundi templomban.

2008 augusztus 01-jén a plébánia alapításának 60. évfordulóján hálaadó szentmisét mutattak be. Júniusban Borián Tibor atya aranymiséjét tartotta a templomunkban, ahol 50 évvel ezelőtt az első miséjét is mondta és ahol éveken keresztül rendszeresen misézett, míg Budapestre nem helyezték.

2009 szeptemberében befejeződött a templom külső felújításának első üteme, a torony cseréje és a homlokzati rész felújítása. A tervezési és a kivitelezési munka nagy körültekintéssel, a restaurátorok és Martonné Szilas Katalin szigorú felügyeletével készültek.

2009.október 27-én, 53 éves korában az örök hazába költözött Tóth Gyula plébános. Dr Márfi Gyula érsek atya azonnali hatállyal, László Dezsőt nevezte ki ideiglenes kisegítő lelkipásztornak.

2010. november 1-jén sokak örömére Stadler László Dezső megkapta plébánosi kinevezését a Regina Mundi plébániára. Életére és szolgálatára Isten áldását kérjük.

 

2011-ben  megújításra került a Templom szentély bútorzata és elkezdődött a Közösségi Ház felújítása.

2012-ben kifestésre került a Templom sekrestyéje, mellékbejárata, sekrestye előtér és kialakításra került a Teréz-kápolna.

2014-ben felújításra került a Közösségi Ház konyhája, kápláni lakrész és előtér.

2014-ben elkészült egy nagylelkű hívő adományából a karrarai márvány kereszt a Szűz Anya szobor elé. Szintén ez év szeptemberben elkészült a Szűz Anya fejére a Swarovsky kristályokkal díszített arany korona Herceghalmi István ékszerész keze munkáját dícsérve.

http://hba.plebania.hu/archiv/hirek/2015/Krisztinavarosi_Hirek_72.pdfa

2015-ben Templom mellékbejárata valamint a plébánia lakrész tetőterét szigetelték és kialakításra került egy vendégszoba.

 

 

 

Plébánosok 1948 augusztus 01-től

 

Tóth László                              1948-1959

 

Szitár Ferenc                            1959-1971

 

Huchthausen Lajos                   1972-1982

 

Tóth László                              1982-1985

 

Dr Pápai Lajos                         1985-1991

 

Dr Varga István                       1991-1994

 

Tóth Gyula                               1994-2009

 

Stadler László Dezső                           2009-

 

 

Káplánok:

 

Czuczai lászló                      1954-1957

 

Móring József                    1957-1962

 

Rózsa Gyula                         1962-1965

 

Csere Sándor                         1965-1966

 

Szerenka Miklós                   1966-1972

 

Dr Varga István                  1972-1981

 

Dr Léber Mihály                  1981-1982

 

Somlai Péter                      1982-1985

 

Szalai Jeremiás                 1985-1990

 

Sass Rudolf                     1990- 1995

 

Sabjanics Miklós            1995- 1997