Plébániánkon többféle közösség működik minden korosztály számára

– ezek alkalmairól, az összejövetelek idejéről és elérhetőségéről kaphat részletes tájékoztatást az alábbi menüpontok alatt:

 

A magyar Katolikus Karizmatikus Közösséghez tartozó Imaközösségek.

 1975-76-ban alakultak az első karizmatikus csoportok Magyarországon. A közösségek összefogásával és az ICCRS támogatásával jött létre a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Országos Tanácsa, amely 1989. február 4-én hivatalosan is bemutatkozott a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és Paul Cordes érsek, a Világiak Pápai Tanácsának elnökhelyettese előtt. Tagjai (kb. 45 fő) az ország nagyobb közösségeinek, imacsoportjainak, illetve régióinak küldöttei. Ők választják a 8 tagú Szolgáló Bizottságot.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a helyi megyés püspökök irányelvei alapján működő Országos Tanács és a Szolgáló Bizottság feladata az ország területén működő karizmatikus imacsoportok, közösségek összefogása, koordinálása, tájékoztatása, vezetése. Ennek egyik megvalósulása az 1992 óta évente Budapesten megrendezésre kerülő Országos Karizmatikus Találkozó. Több ezer katolikus szokott ezen a rendezvényen összejönni dicsőítésre, imádkozásra, Oltáriszentség-imádásra, tanítások hallgatására, és szentmisén való részvételre. Itt lehetőségük van a kívülállóknak, érdeklődőknek, keresőknek megismerkedniük a lelkiséggel és a közösségekkel. (http://www.mkkm.hu/)

Szőlőfürt katolikus karizmatikus közösség

 

 

Totus Tuus Közösség

 

A Szent András Evangelizációs Iskola egy kurzusa – Fülöp kurzus –  hozott össze bennünket 2012. novemberében. Azóta tartozunk egy közösséghez.

Az Atyának és Jézusnak a csodálatos szeretetét, ingyenes ajándékait – karizmáit – szeretnénk egymásban felismerni, felismertetni, megerősödni a hitben.  Azért tartjuk magunkat „karizmatikusnak”, mivel célunk ezeknek a kegyelmeknek a szolgálatba helyezése a Szentlélek vezetésével egymás és az egész egyház felé, Isten dicsőségére. Nem feltétlenül „nagy dolgokra” gondolunk, kis szolgálatokra a nagy egészben. Hiszen „ Isten azt választotta ki,  ami a világ szerint oktalan, hogy megszégyenítse a bölcseket, s azt választotta ki, ami a világ szemében gyenge, hogy megszégyenítse az erőseket, s ami a világ előtt közönséges és megvetett, azt választotta ki az Isten, a semminek látszókat, hogy azokat, akik valaminek látszanak, megsemmisítse. Így senki sem dicsekedhet Isten előtt. (1Kor 1, 27-29)

Összejöveteleinket hétfőnként tartjuk a Regina Mundi plébánián, és amilyen gyakran csak tehetjük, kurzusokon, lelkigyakorlatokon veszünk részt a további lelki fejlődésünk érdekében. Az Evangélium olvasása és a Zsoltárok imádkozása mindig része az együttlétünknek. Ezzel dicsérjük az Atyát, a Fiút és a Szentlelket. Alkalmainkon a mindennapi élet aktuális témáival is foglalkozunk, természetesen a Szentírás tanítására támaszkodva.

Közösségi életünk alapja Jézus Krisztus. Erre az alapra építkezünk. Mi mindannyian hozzá tartozunk, az Ő útja számunkra az egyetlen lehetséges irány. Az Eucharisztiában Vele egyesülünk, az Igében az Ő szavát hallgatjuk, megosztásaink, beszélgetéseink középpontja Ő és a Mennyei Atya, akinek végtelen nagysága lenyűgöz bennünket. A vezetőnk pedig a Szentlélek, aki gyengéd hangjával, határozottságával sosem hagy bennünket árván az „emmauszi úton”, hogy mindig „lángoljon a szívünk”, ahogy Jézus első tanítványainak is.

Számunkra Jézus Krisztus az „igazi szőlőtő” és mint szőlőszemek szeretnénk mindig hozzá tartozni.

Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak benneteket, s arra rendeltelek, hogy menjetek, teremjetek gyümölcsöt, maradandó gyümölcsöt. (Jan 15, 16)

Jézusnak ehhez a parancsához hűen szeretnénk életünkkel bizonyságot tenni hitünkről.

 

  Közösségünk 2015-ben jött létre, és köteleződött el a Katolikus Karizmatikus Megújulás mellett. Csoportunk nyolc főből áll, és közös elhatározás alapján 2016-ban végeztük el a Szentlélek szemináriumot. Ugyan ebben az évben kaptunk engedélyt, hogy a Regina Mundi plébánián lévő közösségi házban tartsuk rendszeres találkozókat.

A közösségünk legfontosabb célkitűzései:

–        A Jézus Krisztusban való személyes hit elmélyítése, amely az Evangéliumban való elmélkedésben és elfogadásban nyilvánul meg.

–        A Szentlélek kiáradásáért való ima az egyház életében.

–        A Szentlélek adományainak (karizmák) kérése és elfogadása Isten Dicsőségére és az egyház szolgálatára.

–        Szűz Mária tiszteletének ápolása.

–        Lelkiségünk középpontjába helyeztük az Eucharisztiát, a Szentírást, a dicsőítést, az engesztelést, a szolgálatvállalást és annak az örömnek a továbbadását, melyet saját életünkben megtapasztaltunk tanúságtételek által.

Ha a közösség után érdeklődsz, személyesen felteheted kérdéseidet: a misék után a Csermely András diakónusnál, vagy Csermely Zsuzsannánál- közösségvezető

vezető: Orbán Katalin Vezető: Csermely Zsuzsanna

 

Anyák rejtett imája közösség egy 2009-ben létrehozott heti egy órás ima-alkalom, amelyen minden életállapotban lévő (babaváró, anyuka, nagymama, pótmama és lelki-anya, Kereszt-, és bérma-mami, stb.) anyuka imádkozik (spontán és kötött imákkal) a családjainkban előforduló élethelyzetekért (vizsga, műtét, születés, halál, stb.). Úgy tapasztaljuk, hogy az a gyermek – ki látja anyját – minden körülmény között (mosogatás, vasalás, imacsoport, stb.) Istennel beszélgetni, maga is könnyebben fordul Isten felé és ad hálát akár egy kórusban, akár a ministráns szolgálatban Istennek. Imát lehet kérni a 06/20/269-8471-es telefonszámon, vagy elektronikusan az iroda@családokhaza.hu címen.

A Kolping-mozgalom időszerűsége

Magyarországon a politikai változások nyomán a társadalom és a gazdaság mélyreható átalakulásban van. A Kolping mozgalom 1991 óta működik újra Magyarországon négy régióban. Vannak  intézményeink /oktatási és szociális/, melyek KOSZISZ néven egységes irányítás alatt működnek. Az állampolgároknak személyes felelősséget vállalva tevékenyen kell közreműködniük a társadalom megújításában. Ehhez határozott értékítéletre van szükség, s ez megköveteli az azonos felfogású emberek összefogását, továbbképzését és kezdeményezőkészségét. A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket, és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás. Fontos, hogy egyesületen belül az egyes tagok igazi közösséget és az otthon védettségét tapasztalják meg. Kolping-családban megélhetik és kibontakoztathatják kereszténységüket azáltal, hogy a tagok egymással szolidáris közösséget alkotnak, életproblémáik megoldásában egymás segítségére lehetnek. A Kolping-családok nyitottak mindazok felé, akik hitük szerint kívánnak élni, s e hitből indíttatva részt kívánnak vállalni az időszerű társadalmi problémák megoldásában, a jövő alakításában.

 Veszprémi Kolping Család a Regina Mundi Plébánián

8200 Veszprém, Sarkantyú u. 4.

Tel: 0688327-591, 06302444094

E-mail: @sednet.hu

A fenti sorok rejtve tartalmazzák a mozgalom alapvető célkitűzéseit:

  • – legyen szilárd vallásos meggyőződésed,
  • – légy odaadó hivatásodban, kiváló a szakmádban,
  • – légy jó családapa, családanya, családtag,
  • – légy támasza, hordozója a társadalom életének.

Minden igyekezetünkkel azon leszünk/voltunk, hogy ezen célkitűzéseket szem előtt tartva szervezzük az egyesület életét.

„Isten áldja a tisztes ipart!”

Nagy Árpádné a veszprémi Kolping Család tagja

http://www.kolping.hu/kolping/ujsag/201212.pdf

 

(Keresztelésre, elsőáldozásra, bérmálkozásra készülők számára)

Ha Isten belépett az életedbe és megismerkednél a hit alapjaival, felvennéd a beavató szentségeket (keresztség, elsőáldozás, bérmálás), vagy ha már “beavatottként” újragondolnád új alapra helyeznéd a hited, jelentkezz a plébánián.

Szeretettel várunk a katekumen csoportba,
amelyet a plébános: Stadler László Dezső atya tart.

Ízelítő eddigi témáinkból: