Feliratkozás hírlevélre

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A Regina Mundi Római Katolikus Plébánia által adatkezelő megnevezése: Sütöri Zoltán e.v. (a továbbiakban: Adatkezelő)

Az adatkezelő címe: 8200 Veszprém, Halle utca 7/A 1/5

Az adatkezelő elérhetőségei:

Adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályok:

 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
 • évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
 • évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
 • évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 • évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

 

A jelen adatkezelési tájékoztató az Infotv-el (2011. évi CXII. törvény), valamint a személyes adatok kezelésével és védelmével kapcsolatos életviszonyokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679/EU rendelettel (közkeletű rövidítéssel: GDPR) összhangban lett kiadva.

Jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy a reginamundiplebania.hu weboldal felhasználói által, az oldal használata során megadott és a weboldal üzemeltetője számára kezelt személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat ismertesse.

A jelen adatkezelési tájékoztató a reginamundiplebania.hu weboldalon a látogatók által önkéntes hozzájárulással megadott, szolgáltatás megrendeléshez: a hírlevél kiküldéséhez kapcsolódó adatok tárolására és kezelésére vonatkozik. A személyes adatok kezelését az alábbi alapelvek betartása mellett végzi:

 1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
 2. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
 3. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
 4. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása

Adatkezeléssel érintettek köre: A szolgáltatások megrendelői, akik a HÍRLEVÉL kézbesítését kérik

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A Felhasználók a regisztráció során kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban írt módon kezelje.

Az adatkezelés célja: A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása, A tájékoztató elküldése e-mailbe, kapcsolatfelvétel és hírlevél küldés (hozzájárulás esetén).

Az adatkezelés módja: automatizált adatfeldolgozás

1. A Szolgáltató az elektronikus hírlevél-szolgáltatás igénybevételét a természetes személy Felhasználók kifejezett hozzájárulásához köti. A felhasználói önkéntes döntésén alapuló adatszolgáltatás során az alábbi adatokat adhatja meg (önkéntes alapon, a szolgáltatás használatához azonban elengedhetetlen)

 • A felhasználó döntése alapján  az e-mail címe “E-mail” – cél:  tájékoztató megküldése, hírlevél küldése.

A természetes személy Felhasználónak a Hírlevélre történő feliratkozáshoz a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. rendelkezéseivel összhangban a nevét és az e-mail címét meg kell adnia. Az Adatkezelő ezen adatokról nyilvántartást vezet. Az Adatkezelő az adatok helyességét nem ellenőrzi. A nyilvántartásban rögzített adat harmadik fél számára kizárólag az érintett Felhasználó előzetes hozzájárulásával adható át. Az Adatkezelő a Felhasználó által megadott adatokat kizárólag a Portálon elérhető szolgáltatásokhoz kapcsolódó hírlevél küldése céljából használja fel. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősség-vállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta. A felhasználó által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a felhasználó a szolgáltatásról – az adott felhasználói névvel – ki nem iratkozik. A törlés időpontja a felhasználó kiiratkozásának (törlési igényének) beérkezésétől számított 10 munkanap. Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy a felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.

2. A Hírlevélre történő feliratkozás a Portálon elhelyezett „Feliratkozás Hírlevélre” űrlap kitöltésével valósul meg. Az űrlap kitöltése Hozzájáruló Nyilatkozatnak felel meg, mellyel a Felhasználó adatot szolgáltat. A hírlevél-szolgáltatás igénybevétele, illetőleg az ehhez kapcsolódó adatszolgáltatás minden esetben önkéntes.

3. A Felhasználó az adatainak megadásával felhatalmazza a Szolgáltatót, hogy a Hozzájáruló Nyilatkozat visszavonásáig ezen adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv., valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. rendelkezéseinek megfelelően, a Hozzájáruló Nyilatkozatban foglaltak szerint kezelje.

4. A Felhasználó bármikor felvilágosítást kérhet személyes adatainak kezeléséről, továbbá bármikor kérheti adatainak módosítását, helyesbítését vagy törlését, illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen.

5. A Felhasználó a Hírlevél-szolgáltatásról korlátozás és indokolás nélkül bármikor, ingyenesen leiratkozhat. Ebben az esetben az adatkezelő az általa vezetett nyilvántartásból haladéktalanul törli a Felhasználó adatait. A Felhasználó a visszavonó nyilatkozatot megteheti:

 • a Hírlevélben található leiratkozó linkre kattintva
 • az Adatkezelő e-mail címére küldött levélben.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Panasztétel az Adatkezelőnél: (codhost@codhost.hu) hu e-mail címre küldött panaszlevélben az érintett írja le, ha úgy gondolja visszaélés történt a weboldalon megadott adataival. Adatkezelő a panaszt legfeljebb 30 napon belül kivizsgálja.

Ha ezzel az érintett nem ért egyet, joga van a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatósághoz fordulni.

 • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
 • Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • Honlap: http://naih.hu

 

Jelen adatvédelmi tájékoztató 2018. május 22-től visszavonásig hatályos.

Az e-mail cím megadásával és a Feliratkozás gombra kattintva Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Regina Mundi R.K. Plébánia Önnek hírlevelet küldjön. A Regina Mundi R.K. Plébánia a megadott adatokat a fent olvasható Adatvédelmi Tájékoztatónak megfelelően kezeli, bizalmas információként tartja nyilván, harmadik félnek nem adja át, áruba nem bocsátja. Az adatokat elsősorban a Plébániát és a Templomot érintő információk továbbítására használjuk fel.

[newsletter]